Algemene lesvoorwaarden |

Algemene lesvoorwaarden

ALGEMENE LESVOORWAARDEN YOUR MUSIQSKOOL 2017-2018

1. AANMELDING EN INSCHRIJVING
1. Cursisten kunnen zich het gehele jaar inschrijven, maar vóór 1 juli is wenselijk i.v.m. garantie plaatsing in het nieuwe seizoen. Inschrijving geschied d.m.v. het online inschrijfformulier. De inschrijving is compleet wanneer deze via onze website wordt verstuurd en door de administratie van Your Musiqskool wordt ontvangen en bevestigd. Wanneer u inschrijft gaat u akkoord met onze algemene leveringsvoorwaarden.

2. Inschrijving dient te geschieden middels het volledig invullen van het online inschrijfformulier. Na ontvangst bevestigd Your Musiqskool de aanmelding via email.

3. Your Musiqskool behoudt zich het recht voor (de startdatum van) een cursus uit te stellen of te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.

4. De overeenkomst is niet overdraagbaar op andere personen tenzij schriftelijk of per email anders overeengekomen met directie van Your Musiqskool.

5.Your Musiqskool houdt een volledige administratie bij van de overeenkomst, wat er tijdens de overeenkomst gebeurt en de geldende tarieven, waarbij geldt dat schriftelijke en communicatie via email van Your Musiqskool voor mondelinge uitingen gaan

6. Aanbiedingen van Your Musiqskool zijn vrijblijvend. Your Musiqskool behoudt zich het recht deze in te trekken tot op het moment waarop de aanbieding door u wordt geaccepteerd.

7. De start van een cursusjaar loopt in principe gelijk met het schooljaar van het basisonderwijs.

2. ABONNEMENT & CURSUSDUUR
1. Een volledig lesjaar bestaat uit 39 lesweken. Lesweken die uitvallen door nationale feestdagen en schoolvakanties zijn reeds hierin verwerkt. Bij planning van de lessen wordt uitgegaan van de door de overheid geadviseerde vakanties.

2. Met de inschrijving gaat u een overeenkomst/abonnement aan voor een minimum duur van 39 lesweken. Met uitzondering van het flexabonnement. Deze is per maand opzegbaar.

3.Cursussen worden niet automatisch verlengd in het volgende cursusjaar.

4.Gedurende de hele contractsperiode is tussentijdse uitschrijving niet mogelijk. In overleg met de directie van Your Musiqskool, kan na schriftelijk verzoek daartoe, in uitzonderlijke situaties tussentijdse beeindiging plaatsvinden met gedeeltelijk restitutie van lesgeld. Het betreft de navolgende situaties: langdurige ziekte van de leerling; verhuizing buiten het werkgebied van Your Musiqskool; overlijden van de leerling; overmacht (uitsluitend ter beoordeling van directie van Your Musiqskool.

5. Als een abonnement eindigt, worden alle vorderingen van Your Musiqskool(wanneer er nog abonnementsgeld verschuldigd is) direct opeisbaar. Als Your Musiqskool een abonnement beëindigd omdat lesgeld niet op tijd betaald wordt, zijn openstaande abonnementsgelden nog steeds verschuldigd. 

6. Wanneer het niet mogelijk blijkt de voorkeur van lesvorm aangegeven op het inschrijfformulier aan te bieden zal Your Musiqskool in overleg met (ouders,verzorgers, betalingsplichtige) van cursist een alternatieve lesvorm aanbieden.

3. LESTARIEVEN
1. Het abonnementsgeld is exclusief lesmaterialen, oefeninstrumenten, -benodigdheden, excursies en bijzondere evenementen zoals het Eindconcert (End of Season Concert). Het abonnementsgeld wordt berekend aan de hand van uw leeftijd en de lesvorm die u volgt. In het geval dat de leerling een andere lesvorm volgt dan dat er bij aanmelding is opgegeven, dient u het tarief van de gevolgde lessen te betalen.

2. De tarieven van Your Musiqskool worden jaarlijks gewijzigd en doorgegeven aan het begin van elk nieuw lesseizoen, tenzij vooraf nadrukkelijk anders aangegeven. Doorgaans worden per 1 juli van ieder jaar de tarieven gewijzigd. Dit is te lezen op de website en wordt verwerkt in de schriftelijke communicatie uitingen van Your Musiqskool.

3. Alle tarieven zijn gebaseerd op 39 lesweken. Een schooljaar bestaat uit gemiddeld 39 lesweken, dit komt omdat de overheid schuift met de zomervakanties. Het kan voorkomen dat er per schooljaar tussen de 38 en 42 lesweken zijn. Dit kan ieder moment ingaan.

4. Bij verandering van lesvorm zal het lestarief van de nieuwe lesvorm worden berekend. Tevens zal er een herberekening plaats vinden over de inmiddels gevolgde lessen van de oude lesvorm vanwege de termijnbetalingen.

5. Your Musiqskool mag de tarieven één keer per jaar aanpassen aan de hand van de Consumentenprijsindex van het CBS.

4. BETALING VAN LESGELD
1. Bij het aangaan van een abonnement, en voor aanvullende producten en diensten die u van Your Musiqskool afneemt bent u een vergoeding verschuldigd voor de overeengekomen lestermijn. U bent ook een vergoeding verschuldigd aan Your Musiqskool voor producten en diensten van derden die u via Your Musiqskool bestelt, zoals lesmaterialen of instrumenten. De verschillende tarieven vindt u op http://www.yourmusiqskool.nl/lestarieven. Deze kunt u opvragen bij de administratie.

2. U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de lesgelden. Ook in het geval van een automatische incasso. In het geval van het storneren van de betaling om welke reden dan ook, bent u zelf verantwoordelijk tot tijdige betaling van het openstaande lesgeld.

3. Het lesgeld moet voorafgaan aan de start van de lessen betaald zijn binnen de gestelde betaaltermijn die op facturen wordt vermeld en anders binnen 14 dagen na ontvangst. De lessen starten na ontvangst factuur.

4. Wanneer het termijnbedrag niet tijdig voldaan is  binnen de aangegeven betalingstermijn, dan ontvangt u van ons een herinnering. Tevens wordt lessen dan opgeschort totdat het verschuldigde lesgeld is voldaan.Bij de tweede herinnering, een aanmaning, zal Your Musiqskool extra administratiekosten in rekening blijven.
Het lesgeld voor de volledig ingeschreven cursusduur blijft hierbij verschuldigd.

5. Bij het uitblijven van betaling van lesgeld na 2 herinneringen en na opschorten van lessen zal Your Musiqskool de vordering in handen geven van een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn geheel voor rekening van betalingsplichtige. Gemiste lessen door (tijdelijk) opschorting kunnen niet worden ingehaald of geworden gerestitueerd.

5. BETAALMETHODE
1. Het abonnementsgeld kunt u naar keuze betalen: óf door het totale abonnementsgeld in één keer te betalen aan het begin van uw lespakket, in twee half jaartermijnen, in 4 (kwartaal)termijnen óf door een doorlopende maandelijkse automatische incasso of overboeking. Bij een flexabonnement dient u ook vooraf te betalen. Bij inschrijving kunt u aangeven of u wenst te betalen middels overboeking of automatische incasso.

2. Kiest u voor het gebruik van de doorlopende automatische incasso zal het abonnementsgeld afhankelijk van uw keuze in termijnen worden geïncasseerd van uw rekening. U kunt kiezen uit 10 of 12 maandtermijnen, 4 kwartaaltermijnen, 2 half jaar termijnen worden Deze betaaltermijnen hoeven niet gelijk te lopen met de lesweken. Indien u later in het seizoen met een cursus start, kan het verschuldigde abonnementsgeld en het aantal termijnen naar evenredigheid worden aangepast.

3. Bij automatische sepa incasso zal er maandelijks, per kwartaal, half jaar rondom de 27e het lesgeld geïncasseerd worden voor de volgende lestermijn.

4. In geval van storneren van de betaling, om welke reden dan ook bent u zelf verantwoordelijk tot tijdige betaling van het openstaande lesgeld. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag komen de wettelijke rente evenals alle kosten van invordering van zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten voor rekening van betaling plichtige. Tevens kunnen gemiste lessen dan niet worden ingehaald of gerestitueerd.

5. Workshops en cursussen kunt u op de volgende manier betalen: PayPal, iDEAL, eenmalige automatische incasso.

6. BEËINDIGEN LESOVEREENKOMST
1. Opzegging van een lesovereenkomst/ abonnement moet uitsluitend schriftelijk of via email worden doorgeven met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient voor de eerste van de volgende kalendermaand ingediend worden. Opzeggingen via social media kanalen (whatsapp, facebook, sms etc.) worden door ons niet in behandeling genomen.

2. Opzegging is alleen mogelijk indien er aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

7. LESINHOUD EN LESVORM
1. De docent bespreekt bij de proefles de gewenste leerdoelen en muzikale interesse met de leerling en/of ouders, en maakt een inschatting van wat haalbaar is per seizoen.

2. Naar aanleiding van de gewenste leerdoelen, vult de docent naar eigen inzicht en expertise de lessen in.

8. AANWEZIGHEID & BETROKKENHEID OUDERS TIJDENS LESSEN
1. De voortgang alsmede leerpunten van de leerlingen worden (zo mogelijk en wanneer gewenst) maandelijks besproken en doorgegeven aan de ouders na de les.

2. Ouderweek: ouders kunnen elke laatste week van elke maand de laatste 5-10 minuten van de les bijwonen.

3. Daarnaast zullen er speciale actiedagen of evenementen zijn waarvoor de administratie de ouders (en eventueel andere familieleden, vrienden vriendinnen ) zal uitnodigen.

9. LESTIJDEN & LESVORM
1. Naar aanleiding van het door ons ontvangen en bevestigde inschrijving, wordt de lesvorm en lestijd vastgesteld en meegedeeld aan de leerling, ouders/verzorger /betaling plichtige.

2. Your Musiqskool probeert zoveel mogelijk de lestijden af te stemmen op de voorkeur van de leerling, maar behoudt zich het recht voor om de lessen in te plannen op een aansluitende wijze.

3. Er kan tussentijds naar een andere lesvorm of instrument/vak worden overgeschakeld, mits de docent hier plaats voor heeft en er (in geval van groepslessen) voldoende aanmeldingen zijn.

4. Voor planning en inroosteren dient u uitsluitend afspraken maken met de administratie van Your Musiqskool.

10. VAKANTIES EN NATIONALE FEESTDAGEN
1. Tijdens nationale feestdagen en schoolvakanties (regio Noord) wordt er doorgaans geen les gegeven door Your Musiqskool, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk gecommuniceerd. De door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap geadviseerde vakantiedata in regio noord van het basisonderwijs worden hierbij aangehouden.

11. VERZUIM & RESTITUTIE
1. Is de cursist ziek of afwezig dan geeft de cursist en/of ouder/verzorger dit minimaal 24 uur van tevoren door. Afzeggen geschiedt via mail:
administratie@yourmusiqskool.nl en via een whatsapp of sms bericht naar administratie en docent.

2. Als een les op het afgesproken lestijdstip wordt verzuimd om wat voor reden dan ook. Blijft het abonnementsgeld verschuldigd. Inhalen is niet mogelijk.

3. Restitutie van lesgeld is niet mogelijk tenzij de cursist de lessen langere tijd niet kan volgen wegens langdurige ziekte (minimaal 4 weken aansluitend).

4. Bij ziekte of ongeval indien de cursist minimaal aaneensluitend 2 weken heeft moeten verzuimen is inhalen van de gemiste les(sen) mogelijk mits er 24 uur van tevoren is afgemeld voor afgesproken lestijd en wanneer het rooster het toelaat. Alleen de gemiste lessen bij een minimale aaneengesloten verzuimperiode van 2 weken kunnen ingehaald worden mits het rooster het toelaat met een maximum van 2 lessen per cursusjaar.

5. Bij alle andere opgegeven redenen is inhalen van verzuimde lessen niet mogelijk.

6. Het inhalen van duo- of groepslessen is niet mogelijk.

12. VERZUIM DOCENT
1. Als een les geen doorgang kan vinden vanwege verzuim van de docent wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden meldt de docent het minimaal 24 uur van tevoren.

2. De docent organiseert invaldocent of wanneer de les in z’n geheel komt te vervallen een inhaalles op een later vast te stellen tijdstip.

3. Indien wegens ziekte van de docent meer dan 3 lessen aaneensluitend per schooljaar uitvallen en geen invaldocent beschikbaar is of geen mogelijkheid om de uitgevallen lessen in te halen, dan is restitutie van lesgeld van de uitgevallen lessen mogelijk.

13. PRIVACY
1. Alle persoonsgegevens die doorgegeven worden aan Your Musiqskool via online en offline media (online inschrijfformulier, contactformulieren en aanmelding voor nieuwsbrieven) worden door Your Musiqskool verwerkt binnen de kaders van wetgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

2. Voor schade door het afnemen van producten en diensten van derden via Your Musiqskool waarvoor persoonsgegevens door derden moet worden verwerkt is Your Musiqskool niet aansprakelijk.

14. AANSPRAKELIJKHEID
1. Het meebrengen van eigendommen in leslocaties van Your Musiqskool gebeurd geheel op eigen risico.

2. Your Musiqskool is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan en van de cursist of voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist.

3. Deelnemen aan lessen en betreden van leslocaties van Your Musiqskool is geheel op eigen risico. Met het aangaan van de lesovereenkomst/ het sluiten van een abonnement gaat (ouders/verzogers/betaling plichtige van) cursist hiermee akkoord.

4. Schade, toegebracht aan gebouwen, inventaris of materialen, moet door degene die de schade heeft veroorzaakt, of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed.

15. OVERIGE VERPLICHTINGEN
1. Als cursist een waarschuwing krijgt in verband met door hem/haar veroorzaakt(e) overlast of misbruik, dan zal hij/zij de daarbij gegeven aanwijzingen moeten opvolgen.

2. Als gegevens van cursist en ouder/verzorger/betaling plichtige wijzigen
(zoals het bankrekeningnummer) dan ouder/verzorger/betalingdat binnen 14 dagen aan ons doorgeven. Als u gaat verhuizen moet u dit minimaal 14 dagen vóór uw verhuizing doorgeven. Het doorgeven van wijzigingen kan via telefoon of email aan de administratie van Your Musiqskool. Meld u niet binnen 14 dagen dat uw gegevens zijn gewijzigd, dan zijn de gevolgen daarvan voor uw rekening.

3. De overeenkomst, de rechten en/of verplichtingen daaronder zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan een ander, zonder schriftelijke toestemming van Your Musiqskool.

4. Your Musiqskool gebruikt beeld- en geluidsmateriaal van leerlingen/deelnemers, opgenomen tijdens lessen, workshops, cursussen, uitvoeringen en evenementen, voor publicitaire doeleinden. Door deelname aan activiteiten van Your Musiqskool, in de breedste zin van het woord, geeft u automatisch aan geen bezwaar te hebben tegen het gebruik Your Musiqskool van tijdens deze activiteiten van u gemaakt beeldmateriaal bestemd voor publiciteit, tenzij u uitdrukkelijk en schriftelijk bij administratie hebt aangegeven daartegen bezwaar te maken.

5. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website vermelde informatie (zoals namen van docenten, tijden, prijzen e.d.). Your musiqskool behoudt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Your Musiqskool.

 

 

 

Huisvolmuziek