Algemene lesvoorwaarden

Algemene lesvoorwaarden

 YOUR MUSIQSKOOL 

AANMELDING EN INSCHRIJVING
1. Cursisten kunnen zich het gehele jaar inschrijven, maar vóór 1 juli is wenselijk i.v.m. garantie plaatsing in het nieuwe seizoen. Inschrijving geschied d.m.v. het online inschrijfformulier. De inschrijving is compleet wanneer deze via onze website wordt verstuurd en door de administratie van Your Musiqskool wordt ontvangen en bevestigd.
2. Wanneer u inschrijft gaat u akkoord met onze algemene leveringsvoorwaarden.
Inschrijving dient te geschieden middels het volledig invullen van het online inschrijfformulier. Na ontvangst bevestigd Your Musiqskool de aanmelding via email.
3. Your Musiqskool behoudt zich het recht voor (de startdatum van) een cursus uit te stellen of te annuleren bij onvoldoende aanmeldingen.
Bij inschrijving wordt een overeenkomst aangegaan met muziekschool Your Musiqskool onderdeel van Jelita Creative Productions.
De overeenkomst is niet overdraagbaar op andere personen tenzij schriftelijk of per email anders overeengekomen met directie van Your Musiqskool.
4. Your Musiqskool houdt een volledige administratie bij van de overeenkomst, wat er tijdens de overeenkomst gebeurt en de geldende tarieven, waarbij geldt dat schriftelijke en communicatie via email van Your Musiqskool voor mondelinge uitingen gaan
5. Aanbiedingen van Your Musiqskool zijn vrijblijvend. Your Musiqskool behoudt zich het recht deze in te trekken tot op het moment waarop de aanbieding door u wordt geaccepteerd.
6. De start van een cursusjaar loopt in principe gelijk met het schooljaar van het basisonderwijs.

2. ABONNEMENT & CURSUSDUUR
1. Een volledig lesjaar bestaat uit 37 lesweken. Lesweken die uitvallen door nationale feestdagen en schoolvakanties zijn reeds hierin verwerkt. Bij planning van de lessen wordt uitgegaan van de door de overheid geadviseerde vakanties.
2. Met de inschrijving gaat u een overeenkomst/abonnement aan met Your Musiqskool voor een minimum duur van 37 lesweken. Met uitzondering van het flexabonnement. Deze is per maand opzegbaar (voor de 15e van elke maand op te zeggen).
3.Cursussen worden niet automatisch verlengd in het volgende cursusjaar.
4.Als een abonnement eindigt, worden alle vorderingen van Your Musiqskool(wanneer er nog abonnementsgeld verschuldigd is) direct opeisbaar. Als Your Musiqskool een abonnement beëindigd omdat lesgeld niet op tijd betaald wordt, zijn openstaande abonnementsgelden nog steeds verschuldigd.
5. Wanneer het niet mogelijk blijkt de voorkeur van lesvorm aangegeven op het inschrijfformulier aan te bieden zal Your Musiqskool in overleg met (ouders, verzorgers, betalingsplichtige) van cursist een alternatieve lesvorm aanbieden.

3. LESTARIEVEN
1. Het abonnementsgeld is exclusief lesmaterialen, oefeninstrumenten, -benodigdheden, excursies en bijzondere evenementen zoals het Eindconcert (End of Season Concert).
2. Het abonnementsgeld wordt berekend aan de hand van uw leeftijd en de lesvorm die u volgt.
3. In het geval dat de leerling een andere lesvorm volgt dan dat er bij aanmelding is opgegeven, dient u het tarief van de gevolgde lessen te betalen.
4. De tarieven van Your Musiqskool worden jaarlijks gewijzigd en doorgegeven aan het begin van elk nieuw lesseizoen, tenzij vooraf nadrukkelijk anders aangegeven. Doorgaans worden per 1 juli van ieder jaar de tarieven gewijzigd. Dit is te lezen op de website en wordt verwerkt in de schriftelijke en digitale
communicatie uitingen van Your Musiqskool.
5. Alle tarieven zijn gebaseerd op 39 lesweken.
Een schooljaar bestaat uit gemiddeld 39 lesweken, dit komt omdat de overheid schuift met de zomervakanties. Het kan voorkomen dat er per schooljaar tussen de 38 en 42 lesweken zijn. Dit kan ieder moment ingaan.
6. Bij verandering van lesvorm zal het lestarief van de nieuwe lesvorm worden berekend. Tevens zal er een herberekening plaats vinden over de inmiddels gevolgde lessen van de oude lesvorm vanwege de termijnbetalingen.
7.Your Musiqskool mag de tarieven één keer per jaar aanpassen aan de hand van de Consumentenprijsindex van het CBS.

4. BETALING VAN LESGELD
1. Bij het aangaan van een abonnement, en voor aanvullende producten en diensten die u van Your Musiqskool afneemt bent u een vergoeding verschuldigd voor de overeengekomen lestermijnen.
2. U bent ook een vergoeding verschuldigd aan Your Musiqskool voor producten en diensten van derden die u via Your Musiqskool bestelt, zoals lesmaterialen of instrumenten.
3. De verschillende tarieven vindt u op https://www.yourmusiqskool.nl/lestarieven. Deze kunt u opvragen bij de administratie.
4. U blijft ten alle tijde zelf verantwoordelijk voor de betaling van de lesgelden. Ook in het geval van een automatische incasso. In het geval van het storneren van de betaling om welke reden dan ook, bent u zelf verantwoordelijk tot tijdige betaling van het openstaande lesgeld.
5. Het lesgeld moet voorafgaan aan de start van de lessen betaald zijn binnen de gestelde betaaltermijn die op facturen wordt vermeld en anders binnen 14 dagen na ontvangst. De lessen starten na ontvangst factuur.
6. Wanneer het termijnbedrag niet tijdig voldaan is binnen de aangegeven betalingstermijn, dan ontvangt u van ons een herinnering. Tevens wordt lessen dan opgeschort totdat het verschuldigde lesgeld is voldaan. Bij de tweede herinnering, een aanmaning, zal Your Musiqskool extra administratiekosten in rekening blijven. Het lesgeld voor de volledig ingeschreven cursusduur blijft
hierbij verschuldigd.
7. Bij het uitblijven van betaling van lesgeld na 2 herinneringen en na opschorten van lessen zal Your Musiqskool de vordering in handen geven van een incassobureau. Alle hieruit voortvloeiende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn geheel voor rekening van betalingsplichtige. Gemiste lessen door (tijdelijk) opschorting kunnen niet worden ingehaald of geworden gerestitueerd.

5. BETAALMETHODE
1. Kiest u voor betaling in termijnen dan is deze betaalwijze uitsluitend mogelijk via automatische incasso. U geeft hiervoor een mandaat (toestemming) af via een 0,01 ct betaling welke u na inschrijving van ons ontvangt via onze betaalsystemen ( jortt/mollie). De inschrijving is definitief na het ontvangen van dit mandaat.
2. U kunt voor de automatische incasso kiezen uit tien of twaalf maandtermijnen, vier kwartaaltermijnen, twee half jaar termijnen worden. Deze betaaltermijnen hoeven niet gelijk te lopen met de lesweken. Indien u later in het seizoen met een cursus start, kan het verschuldigde abonnementsgeld en het aantal termijnen naar evenredigheid worden aangepast.
3. Bij automatische sepa incasso zal er maandelijks, per kwartaal of per half jaar rondom de 27e het lesgeld geïncasseerd worden voor de volgende lestermijn.

4. Bij betaling vooraf voor een geheel lesjaar, ontvangt u vooraf een factuur.

5. In geval van storneren van de betaling, om welke reden dan ook bent u zelf verantwoordelijk tot tijdige betaling van het openstaande lesgeld. Bij niet tijdige betaling van het verschuldigde bedrag komen de wettelijke rente evenals alle kosten van invordering van zowel gerechtelijke als buitenrechtelijke kosten voor rekening van betaling plichtige.
6. Bij het terugdraaien van een incasso, of bij stornering worden de administratie/transactiekosten in rekening gebracht a €3,50 per transactie.
7. Gemiste lessen kunnen dan niet worden ingehaald of gerestitueerd.
8. Workshops en cursussen kunt u op de volgende manier betalen: PayPal, iDEAL, eenmalige automatische incasso.

6.OPZEGGING EN BEËINDIGEN LESOVEREENKOMST
1. Opzegging van een lesovereenkomst/ abonnement moet uitsluitend schriftelijk of via email worden doorgeven met inachtneming van een opzegtermijn van één maand voorafgaand aan afloopdatum
van het abonnement.
De opzegging dient voor de eerste van de volgende kalendermaand ingediend worden. Opzegging via social media kanalen (whatsapp, facebook, sms etc.) worden door ons niet in behandeling genomen.

2. Opzegging is alleen mogelijk indien er aan alle betalingsverplichtingen is voldaan.

3.Gedurende de hele contractperiode is tussentijdse uitschrijving niet mogelijk. In overleg met de directie van Your Musiqskool,kan na schriftelijk verzoek daartoe, in uitzonderlijke situaties tussentijdse beëindiging plaatsvinden met gedeeltelijk restitutie van lesgeld. Het betreft de navolgende situaties: langdurige ziekte van de leerling; verhuizing buiten het werkgebied van Your Musiqskool; overlijden van de leerling; overmacht (uitsluitend ter beoordeling van directie van Your Musiqskool).

7.LESTIJDEN & LESVORM
1. Naar aanleiding van het door ons ontvangen en bevestigde inschrijving, wordt de lesvorm en lestijd vastgesteld en meegedeeld aan de leerling, ouders/verzorger /betalingsplichtige.

2. Your Musiqskool probeert zoveel mogelijk de lestijden af te stemmen op de voorkeur van de leerling, maar behoudt zich het recht voor om de lessen in te plannen op een aansluitende wijze.

3. Er kan niet tussentijds naar een andere lesvorm of instrument/vak worden overgeschakeld, zonder overleg, schriftelijke toestemming en motivatie en indien de docent hier plaats voor heeft en er (in geval van groepslessen) voldoende aanmeldingen zijn.

4. Voor planning en inroosteren van lestijden kunt u uitsluitend afspraken maken met de administratie van Your Musiqskool.

5. Wanneer door overheidswege opgelegde maatregelen lessen niet op locatie/fysiek gegeven kunnen worden wordt dit aangemerkt als overmacht en worden de lessen online gegeven. Dit wordt daarom niet als geldige reden gezien om een lopend contract binnen de minimale duur op te zeggen. Bij online lessen gelden dezelfde algemene voorwaarden.

8.LESINHOUD
1. De docent bespreekt bij de proefles de gewenste leerdoelen en muzikale interesse met de leerling en/of ouders, en maakt een inschatting van wat haalbaar is per seizoen.
2. Naar aanleiding van de gewenste leerdoelen, vult de docent naar eigen inzicht en expertise de lessen in.

9. AANWEZIGHEID & BETROKKENHEID OUDERS TIJDENS LESSEN
1. De voortgang alsmede leerpunten van de leerlingen worden (zo mogelijk en wanneer gewenst) maandelijks besproken en doorgegeven aan de ouders na de les.
2. Ouderweek: ouders kunnen elke laatste week van elke maand de laatste 5-10 minuten van de les bijwonen.
3. Daarnaast zullen er speciale actiedagen of evenementen zijn waarvoor de administratie de ouders (en eventueel andere familieleden, vrienden vriendinnen ) zal uitnodigen.


10.VAKANTIES EN NATIONALE FEESTDAGEN

1. Tijdens nationale feestdagen en schoolvakanties (regio Noord) wordt er doorgaans geen les gegeven door Your Musiqskool, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk en online gecommuniceerd. De door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap geadviseerde vakantiedata in regio noord van het basisonderwijs worden hierbij aangehouden.


11. VERZUIM & RESTITUTIE

1. Is de cursist ziek of afwezig dan geeft de cursist en/of ouder/verzorger dit minimaal 24 uur van tevoren door aan de administratie via email, whatsapp of sms: administratie@yourmusiqskool.nl, whatsapp of sms. Als een les op het afgesproken lestijdstip wordt verzuimd om wat voor reden dan ook, blijft het abonnementsgeld verschuldigd.
2. In geval van door de overheid opgelegde (covid-19) gerelateerde maatregelen gelden, wordt door YMS een apart branche grelateerde protocol opgesteld vergelijkbaar met eerdere protocollen
zoals in seizoen 2020-2021.


12. INHALEN VAN LESSEN
1. Een leerling kan 2 x per jaar een les afzeggen en inhalen ongeacht de reden, wanneer aan alle volgende voorwaarden wordt voldaan:
2. Er wordt minimaal 24 uur van tevoren wordt afgezegd via email/whatsapp sms bij de administratie: administratie@yourmusiqskool.nl | 0646305500. Afmeldingen via docent worden niet in meegerekend. Voor afmeldingen voor lessen op zaterdag en maandag: uiterlijk vrijdag vóór 11.00 afmelden.
3. De ouder (wanneer de leerling minderjarig is) zelf contact opneemt met de administratie voor het plannen van een inhaalles binnen 2 weken. Wanneer er later dan 2 weken contact opgenomen wordt, wordt de les als gegeven beschouwd.
4. De inhaalles kan worden ingehaald op de door Your Musiqskool aangegeven lestijden in de reguliere lesweken. Wanneer er geen plek vrij is, worden deze ingehaald in de voorjaarsvakantie of  inhaalweken aan het einde van het seizoen. 
5. De inhaallessen worden ingepland waar mogelijk bij de vaste docent.
6. Wanneer de vaste docent de inhaalles niet kan geven op de door YMS ingeplande lestijd, of verhinderd is door optredens of ziekte, dan wordt de les ingehaald bij een andere YMS docent.
7. Bij duo en groepslessen kan er niet individueel worden afgemeld en ingehaald.
Een duo of groepsles kan alleen worden ingehaald wanneer alle deelnemers voor dezelfde les 24 uur van te voren afmelden en allen tegelijk kunnen inhalen op dezelfde datum en lestijd.
8. Bij korte cursussen met een vast aantal lessen en van tevoren vastgesteld begin en einddatum, kan er niet worden ingehaald. De lessen gaan ten alle tijden gewoon door tenzij docent door ziekte verhinderd is.
9. Inhaallessen worden niet meegenomen naar het volgende seizoen.


13. RESTITUTIE LESGELD

Restitutie van (een gedeelte) van het lesgeld is niet mogelijk tenzij de cursist de lessen moet staken wegens langdurige ziekte, (minimaal 4 weken aansluitend), overlijden, of door verhuizing. In alle andere gevallen is er geen restitutie mogelijk.

14. VERZUIM DOCENT
1. Als een les geen doorgang kan vinden vanwege verzuim van de docent wegens ziekte of onvoorziene omstandigheden meldt de docent het minimaal 24 uur van tevoren.
2. De docent organiseert invaldocent of wanneer de les in z’n geheel komt te vervallen een inhaalles op een later vast te stellen tijdstip.
3. Indien wegens ziekte van de docent meer dan 3 lessen aaneensluitend per schooljaar uitvallen en geen invaldocent beschikbaar is of geen mogelijkheid om de uitgevallen lessen in te halen, dan is restitutie van lesgeld van de uitgevallen lessen mogelijk.
4. Wanneer een docent uitvalt door redenen anders dan ziekte, zorgt Your Musiqskool voor een vervangende docent met vergelijkbaar niveau.
5. De leerling kan aan opzegging en/of vervanging van de docent geen rechten ontlenen (opzegging of restitutie).
6.In alle gevallen zorgt Your Musiqskool voor een vervangende docent met vergelijkbaar niveau.


15. PRIVACY

1. Alle persoonsgegevens die doorgegeven worden aan Your Musiqskool via online en offline media (online inschrijfformulier, contactformulieren en aanmelding voor nieuwsbrieven) worden door Your Musiqskool verwerkt binnen de kaders van wetgeving zoals de Wet bescherming persoonsgegevens. Zie hiervoor het privacy statement welke ook op onze website wordt vermeld.
2. Voor schade door het afnemen van producten en diensten van derden via Your Musiqskool waarvoor persoonsgegevens door derden moet worden verwerkt is Your Musiqskool niet aansprakelijk.


16. AANSPRAKELIJKHEID

1. Het meebrengen van eigendommen in leslocaties van Your Musiqskool gebeurd geheel op eigen risico.
2. Your Musiqskool is in geen enkel geval aansprakelijk voor enig letsel of schade aan en van de cursist of voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen van de cursist.
3. Deelnemen aan lessen en betreden van leslocaties van Your Musiqskool is geheel op eigen risico. Met het aangaan van de lesovereenkomst/ het sluiten van een abonnement gaat (ouders/verzogers/betaling plichtige van) cursist hiermee akkoord.
4. Schade, toegebracht aan gebouwen, inventaris of materialen, moet door degene die de schade heeft veroorzaakt, of door degene die hiervoor aansprakelijk is, worden vergoed.


17. OVERIGE VERPLICHTINGEN

1. Als cursist een waarschuwing krijgt in verband met door hem/haar veroorzaakt(e) overlast, gedrag of misbruik, dan zal hij/zij de daarbij gegeven aanwijzingen moeten opvolgen
2. Als gegevens van cursist en ouder/verzorger/betalingsplichtige wijzigen(zoals het bankrekeningnummer of NAW gegevens) dan geeft ouder/verzorger/betalingsplichtige dat binnen 14 dagen aan Your Musiqskool. Als u gaat verhuizen moet u dit minimaal 14 dagen vóór uw verhuizing doorgeven.
Het doorgeven van wijzigingen kan via telefoon of email aan de administratie van Your Musiqskool.
3. Meld u niet binnen 14 dagen dat uw gegevens zijn gewijzigd, dan zijn de gevolgen daarvan voor uw rekening.
4. De overeenkomst, de rechten en/of verplichtingen daaronder zijn persoonsgebonden en niet overdraagbaar aan een ander, zonder schriftelijke toestemming van Your Musiqskool.
4. Your Musiqskool produceert en gebruikt regelmatig beeld- en geluidsmateriaal van leerlingen, deelnemers, opgenomen tijdens lessen, workshops, cursussen, uitvoeringen en evenementen, voor publicitaire doeleinden. Hiervoor zal altijd vooraf schriftelijk toestemming gevraagd worden.
5. Onvoorziene omstandigheden kunnen leiden tot wijzigingen van de op de website vermelde informatie (zoals namen van docenten, tijden, prijzen e.d.). Your musiqskool behoudt zich het recht voor af te wijken van de verstrekte informatie. In alle gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de directie van Your Musiqskool.

Contact

Leerlingadministratie open
ma t/m do 10.00 -14.00
Voor afmeldingen voor les op zaterdag en maandag uiterlijk vrijdag 11.00 afmelden via mail of de afmeld whatsapp.

Volg ons

@ Your Musiqskool